Uncategorized

El misterio de los nombres en Navarra

portada(Viernes, 27 de mayo de 2022) La Cátedra de Lengua y Cultura Vasca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra ha editado la guía didáctica “De Engracia a Garazi. El misterio de los nombres en Navarra”. Dirigida a estudiantes de Educación Primaria y Secundaria, busca acercar a los jóvenes la onomástica de Navarra, como parte importante de su patrimonio cultural inmaterial. La obra es una adaptación de los contenidos del libro “De Engracia a Garazi. El misterio de los nombres en Navarra”, de la profesora de la Universidad Ana Zabalza.

Elaborar el mapa de un pueblo y asignar un nombre a cada casa en función de su situación, trazar el árbol genealógico familiar o descubrir la evolución de las pautas de asignación de nombres a lo largo del tiempo son algunas de las actividades que propone esta guía. Así, los escolares podrán descubrir el origen de sus nombres de pila, de sus casas familiares o de sus apellidos.

“El estudio de los nombres puede abordarse desde distintos ámbitos: la Lengua y la Historia, las Ciencias Naturales y Sociales, o incluso el Arte. La onomástica ocupa un lugar específico en el área de Geografía e Historia en el currículo oficial de 2º de ESO y en el de Lengua Castellana y Literatura en 3º de ESO. Los contenidos de esta guía se pueden adecuar a la edad de los estudiantes y acercarles desde cursos inferiores distintos aspectos relacionados con la materia”, explica la profesora Ana Zabalza. “Con esta obra queremos que los jóvenes, tanto de Navarra como de otras comunidades o países, descubran el significado de sus propios nombres y apellidos, exploren su historia familiar y refuercen los vínculos con las distintas generaciones”, añade.

La unidad didáctica se encuentra disponible en acceso abierto, para su descarga gratuita, en castellano y en euskera, en la web de la Cátedra: bit.ly/guia-onomastica-unav

Próximamente será editada en formato impreso.

Nondikdatornireizena?: NafarroakoUnibertsitateakForuKomunitatekoonomastikariburuzkogidadidaktikobatargitaratu du

-Lana doandeskargatzekosarbideirekianeskuragarridago, gaztelaniaz eta euskaraz, EuskalHizkuntza eta KulturKatedrarenwebgunean, eta lasterpapereanargitaratuko da.

NafarroakoUnibertsitatekoFilosofia eta LetrenFakultatekoEuskalHizkuntza eta KulturaKatedrak,  ” EngraxitikGarazira, IzenenmisterioaNafarroan.” gidadidaktikoaargitaratu du. Lehen eta BigarrenHezkuntzakoikasleeizuzenduta, Nafarroakoonomastikagazteeihurbiltzea du helburu, haienkultura-ondareimmaterialarenzatigarrantzitsugisa. Liburuxka Ana ZabalzaUnibertsitatekoirakaslearenEngraxitikGarazira.Nafarroakoizenenmisterioaliburuarenedukienegokitzapena da.

Gidahonekproposatzendituenjarduerenartean, honakohauekazpimarradaitezke: herri baten mapa egitea eta etxebakoitzaribereegoerarenaraberaizenbatematea, familiarenzuhaitzgenealogikoamarrazteaedotaizenakaukeratzekojarraibideakedodenboranzehar izan dituztenbilakaerakezagutzea. Horrela, ikasleek ponte-izenen, familia-etxeenedoabizenenjatorriaezagutuahalizangodute.

«Izenenazterketarihainbateremutatikheldakioke: hizkuntza eta Historia, Natur eta GizarteZientziakedoArtea. Onomastikak, Geografia eta Historia arloanDBHkobigarrenmailakokurrikulumofizialean eta Gaztelania eta Literatura DBHkohirugarrenmailan, berelekuadauka. Ana Zabalzairakasleakazalduduenez, gidahonetakoedukiakikasleen adinera egokitudaitezke eta beheragokoikasturteetatikheldakizkiekeikasgaiarekinzerikusiadutenhainbatalderdiri. «Lanhonekin ,bainafarroakogazteek, baibesteerkidegoedoherrialdebatzuetakoek, berenizen-abizenenesanahiadeskubritzea, familiaren historia aztertzea eta belaunaldiezberdinekikoloturakindartzea, bilatzendugu », gehitu du.

Unitatedidaktikoasarbideirekiandagoeskuragarri, doandeskargatzeko, gaztelaniaz eta euskaraz, Katedrarenwebgunean: bit.ly/guia-onomastica-unav

Lasterargitaratuko da inprimatutakoformatuan.

Comentarios